Главное меню
фото педучилища

Наші контакти

Наша адреса:

84500 Україна Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Благовіщенська 43

Наш телефон/факс:

(06274) 2-34-72

Наш e-mail:

artped@ukr.net

Програма з біології для вступних іспитів  

Приклади тестів з біології для вступних іспитів  

Література для підготовки  заочне відділення

підручник 6 клас 

підручник 7 клас 

підручник 8 клас 

підручник 9 клас 

підручник 10 клас 

підручник 11 клас 

Поради для тестового випробування з біології

Поради абітурієнтам!

У 2019 році іспит з біології при вступі на дошкільне відділення коледжу на базі 9-ти класів буде проходити у вигляді тестування. (зразок тестування розміщений на сайті)

Для того, щоб успішно скласти тести, необхідно знати програму базової школи 6-9-их класів з ботаніки, зоології, анатомії людини та загальної біології.

Абітурієнт повинен орієнтуватися в таких найголовніших поняттях, закономірності та закони, що стосуються будови, життя і розвитку рослинного, тваринного і людського організму. Також необхідно розбиратися в будові та житті рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини. Абітурієнт повинен вміти обґрунтовано писати висновки, у розкритті взаємозв’язки між будовою та функціями, оперувати поняттям при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із життя, охорони здоров’я, медицини тощо.

При підготовці до іспиту необхідно звернути увагу на наступні моменти:

З розділу «Ботаніка» слід знати будову і функції частин рослини (кореня, пагона, листка, квітки); вміти порівнювати особливості та переваги  різних класів рослин (наприклад, покритонасінних і голонасінних), знати особливості будови окремих класів рослин (водоростей, мохів, папоротей, голонасінних, покритонасінних) і окремих царств (бактерій, лишайників і грибів).

З розділу «Зоологія» слід вміти давати характеристику класам тварин (червцям, молюскам, членистоногим, ракоподібним, павукоподібним, комахам, рибам, земноводним, плазунам, птахам та ссавцям); вміти порівнювати різні класи між собою (наприклад, представників типу членистоногих між собою); знати пристосування деяких видів до умов існування (наприклад, риб до водного середовища, птахів до повітряного середовища).

З розділу «Анатомія людини» абітурієнт повинен вміти давати характеристику основним системам органів людини; знаходити взаємозв'язок між будовою і функціями (наприклад, крові, органу зору тощо); зв’язувати функціональну діяльність деяких систем органів (наприклад, кровоносну та дихальну системи); знати відмінність вищої та нижчої нервової системи людини (наприклад, безумовні та умовні рефлекси).

4 розділ «Загальна біологія» - абітурієнт повинен вміти давати характеристику основним структурам клітин та їхнім хімічним складом, знаходити взаємозв`язок між збереженням та реалізацією спадкової інформації, закономірністю успадкування ознак (закони Менделя, генетика статті, мінливість та мутація інше); з`ясовувати функціональні особливості біорізноманіття (прокаріоти та еукаріоти), надорганізмових біологічних систем.

Основні помилки: абітурієнти не вміють порівнювати між собою будову та функції окремих видів або класів рослин чи тварин, знаходити особливості та взаємозв'язки між системами органів людини; мало уваги приділяють будові рослинної та тваринної клітини і тканини; не розбираються в  систематичних категоріях рослин та тварин.

Оцінювання відповідей на всі завдання буде за рейтинговою шкалою, наведеною в таблиці 1.

Таблиця 1

Завдання

Кількість балів за одне завдання

Загальна кількість балів

Перша частина 1-12

1

12

Друга частина 13-22

1,5

15

Третя частина 23-25

2

6

Третя частина 26-29

3

12

Третя частина 30

5

5

Четверта частина 31-32

5

10

Всього

-

60

 Відповіді на завдання четвертої частини оцінюють за критеріями, наведеними в таблиці 2.

Таблиця 2

Критерії

Бали

Визначення основних питань

1

Послідовність, логічність викладання матеріалу

1

Наукова достовірність викладеного матеріалу

1

Уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати, узагальнювати

1

Уміння робити висновки

1

Всього

5

Порядок підрахунку отриманих балів за тестування у 12-бальну шкалу наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень

Кількість балів, набраних при тестуванні

1

1-5

2

6-10

3

11-15

4

16-20

5

21-25

6

26-30

7

31-35

8

36-40

9

41-45

10

46-50

11

51-55

12

56-60

Відповіді на завдання першої та другої частин абітурієнт записує до стандартизованого бланку відповідей. На завдання 1-25 за допомогою позначки (X) під літерою, що відповідає правильній відповіді. Відповіді на завдання третьої частини 26-29 позначають у клітинах, що встановлюють правильну відповідність між термінами чи поняттями, наведеними в кожному завданні, або послідовність явищ, подій тощо.

Зразки позначення відповідей у бланку.

У завданнях 1-25                         

А

Б

В

Г

                                        1.

X

1

2

3

4

5

А

X

Б

X

В

X

Г

X

У завданнях 26-27                         

     У завданнях 28-29                  

А

Б

В

Г

1

X

2

X

3

X

4

X

При відповіді на завдання 30 потрібно вписати біологічні об’єкти в групу

Критерій 1

Критерій 2

Група А

Група Б

Група В

Група Г

Відповіді на 31 та 32 завдання четвертої частини абітурієнти записують на окремому аркуші.

Бажаємо успіху!