Главное меню

Наші контакти

Наша адреса:

84500 Україна Донецька область,

м. Бахмут (Артемівськ),

вул. Благовіщенська 43

Наш телефон/факс:

(06274) 2-34-72

Наш e-mail:

artped@ukr.net

Виховна робота

Виховна робота в коледжі є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх вчителів та вихователів, забезпечується формування професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору.

Виховна робота організовується відповідно до покликання, інтересів і здібностей студентів. Виховну роботу в коледжі здійснюють директор училища, заступник директора з виховної роботи, завідувачі відділень, класні керівники груп, викладацький склад, профспілка коледжу та представники органів самоврядування студентів.

Основними напрямами виховної роботи, відповідно до концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді, є:

1. Робота з сім'ями студентів

Це знайомство з сім'ями студентів, складання соціального паспорта групи, вивчення взаємин у сім'ях, умов виховання та навчання. Організація та проведення батьківських зборів та батьківського всеобучу. Особлива увага приділяється дітям пільгових категорій, таких як діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, інваліди, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, діти шахтарів та діти із неблагонадійних сімей (якщо такі є).

2. Вивчення особистості студента

Це визначення ціннісних орієнтацій особистості студента, типів темпераменту, рівня соціальної адаптації в групі, рівня розвитку і вихованості колективу.

3. Національно-патріотичне виховання

Здійснюється з метою формування у студентської молоді рис громадянина України та національного патріотизму; глибокого розуміння громадянського обов'язку, поваги до Конституції України, державних символів. Також розвиток пізнавального інтересу до вивчення історії свого народу, держави, етнографії та культури; повага до традицій українського народу, героїчних сторінок його історії; формування почуття належності до української нації, її культури, традицій та ідеалів.

4. Правове виховання

Формування соціально зрілої особистості студента. Прищеплення юнакам та дівчатам відповідальної поведінки на основі знань, норм і принципів чинного законодавства України, поваги до прав і свобод інших людей, шанобливого ставлення до державних символів. Правове виховання спрямоване не тільки на інформованість студентів про міжнародні та державні акти, які гарантують і забезпечують права і свободи людини, а й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень.

Разом з тим, правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді.

5. Моральне виховання

Це вміння поводитися в соціумі відповідно до моральних норм, прийнятих у суспільстві; наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів. Моральне виховання пов'язане з правовим вихованням. З'єднуючись, вони забезпечують формування культури людської поведінки.

6. Професійне виховання

Виховання студента як фахівця орієнтоване на розвиток усвідомлення необхідності отримання професії, а саме:

- глибокої зацікавленості, любові до обраної професії, професійної самосвідомості, ерудиції та компетенції;

- усвідомлення професійного інтересу і відповідальності;

- готовності приймати нестандартні рішення;

- розвивати творчі здібності;

- ефективно вирішувати професійні завдання в обраній сфері професійної діяльності; - відкритості для нових досягнень науки, техніки і практики.

7. Художньо-естетичне виховання

Передбачає ознайомлення студентів з пісенним, поетичним, танцювальним, образотворчим мистецтвом, фольклором, звичаями і традиціями українського народу та інших народів України. Формування естетичних смаків, залучення до світу прекрасного: театру, живопису, музики тощо. Залучення студентської молоді до участі у студентській художній самодіяльності, надання можливості прояву та презентації талантів молоді, заохочення до участі у конкурсах і оглядах. 

8. Трудове виховання

Це соціалізація особистості, вироблення активної позиції в придбанні трудових навичок. Прищеплення любові до праці і потреби в ній, потреби в придбанні знань і умінь професійно здійснювати діяльність, реалізовувати через неї свої схильності і здатності виконувати свої обов'язки професійно, відповідально, якісно.

Трудове виховання здійснюється, перш за все, через залучення студентів до конкретних видів діяльності. Основний вид роботи студентів - навчання. Належним чином організований навчальний процес спонукає студентів до цілеспрямованого отримання знань і досвіду, сумлінного виконання своїх обов'язків, оволодіння обраною професією.

9. Екологічне виховання

Це формування свідомості студентів про природу як єдину основу життя на Землі, дбайливого ставлення до довкілля.

10. Фізичне і спортивне виховання

Утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне поліпшення стану здоров'я українського суспільства та повноцінний розвиток студентської молоді. Залучення студентів до занять у спортивних секціях, участі у різних формах масового спорту, туризму тощо. Цьому сприяє пропаганда культу здорового способу життя на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави через проведення різних ігор, змагань тощо

11. Виховання здорового способу життя

Проведення виховних годин і виставка плакатів з метою роз'яснення шкоди куріння, алкоголю та наркотиків, зустрічі з лікарями наркологами, інфекціоністами, венерологами, гінекологами та іншими лікарями, організація днів здоров'я. Формування у студентів репродуктивної свідомості іі установок на створення родини як основи відродження традиційних національних моральних цінностей. Пропаганда здорового способу життя, профілактика й боротьба з курінням, наркотичною залежністю та поганими звичками.

12. Організація роботи органів студентського самоврядування

Створення умов для самореалізації студентів та формування організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, підвищення соціальної активності студентської молоді.

13. Робота в громадській організації училища і взаємодія з іншими громадськими організаціями міста

Об'єднання студентів з метою проведення різних заходів, спрямованих на добро і корисні справи. Надання благодійної та посильної допомоги дітям, які опинилися без опіки батьків, інвалідам, людям похилого віку, ветеранам і всім, хто такої допомоги потребує. Взаємодія і співпраця з різними державними структурами у роботі з молоддю. У нашому коледжі функціонує громадська молодіжна організація «Серця, які палають добром», яка здійснює свою діяльність на підставі закону України «Про громадські організації і об’єднання громадян» та Статуту організації. Основною метою діяльності організації є об’єднання студентів з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи.