Освітньо-методична робота

Навчально-методична робота

Навчально-виховний процес в Бахмутському педагогічному фаховому коледжі забезпечує можливість здобуття студентами  знань, умінь і навичок у загальноосвітній, гуманітарній,соціальній, науково – природничій і професійно-практичній сферах.

Навчальний  процес  базується  на  принципах  науковості,   гуманізму, демократизму та організовується згідно з  нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Бахмутського педагогічного фахового коледжу, Положенням про організацію навчального процесу в Бахмутському педагогічному фаховому коледжі, наказами та розпорядженнями директора училища.
Навчальний процес в коледжі здійснюється у таких формах:

 1. навчальні заняття (лекції, лабораторні заняття, практичні заняття,  семінарські заняття);
 2. самостійна робота;
 3. контрольні заходи;
 4. практична підготовка.

Нормативний термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» становить: база 9 класів – 3 роки 10 місяців, база 11 класів – 1 рік 10 місяців.

Студенти, які навчаються на базі 9 класів, на І – ІІ курсах, крім спеціальних предметів, вивчають предмети загальноосвітнього циклу. На ІІ курсі студенти здають ЗНО з української мови та державну підсумкову атестацію і отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Навчання студентів проводять висококваліфіковані викладачі.
Серед яких:
– викладачів вищої та першої категорії – 87%;
– викладачів методистів і старших викладачів – 35%.
– нагородженні нагрудним знаком «Відмінників освіти України» – 25%;

З метою якісної підготовки студентів в навчальному процесі активно використовуються інноваційні технології навчання, комп’ютерна та мультимедійна техніка, методики, спрямовані на гармонійний розвиток особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін в соціально-культурній сфері.

Основна мета методичної роботи в Бахмутському педагогічному фаховому коледжі  — створення умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу на основі комплексного підходу до вдосконалення викладання, змісту, організації і методів навчання.

В коледжі використовуються колективні форми методичної роботи з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-педагогічної інформації, а також індивідуальні форми методичної роботи для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників.

Методична робота викладачів здійснюється  за наступними напрямками:

 • навчально-методична робота;
 • науково-методична робота;
 • організаційно-методична робота;
 • позааудиторна робота.

Планується методична робота в коледжі з урахуванням кваліфікаційних характеристик викладачів.

Для викладачів кваліфікаційній категорії «спеціаліст» організується:

 • наставництво;
 • щкола молодого викладача;
 • тиждень «Ініціатива і творчість молодих».

Викладачі кваліфікаційної  категорії «спеціаліст І категорії»,
«спеціаліст ІІ категорії»  беруть участь у таких формах методичної роботи:

 • методичні об’єднання викладачів;
 • науково-практичні конференції;
 • методичні виставки;
 • тижні науково-методичної роботи.

Викладачі кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»проводять :

 • майстер-класи;
 • презентації власного досвіду роботи;
 • залучаються до професійних конкурсів викладачів