ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

В коледжі функціонують 5 циклових та 3 випускові комісії.

КОМІСІЯ ПРЕДМЕТІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

Проблема комісії: Забезпечення якості освіти майбутнього педагога шляхом впровадження Інформаційно-комунікативних, медіаосвітніх технологій у процес викладання загальноосвітніх дисциплін.

ЗАВДАННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ:

 1. Вдосконалення освітнього процесу в світлі рішень і вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції у новій редакції (від 29 липня 2019 року № 1038)  національно-патріотичного виховання дітей і молоді та інших чинних законодавчих, нормативних та  інструктивних документів з питань освіти.
 2. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес та інтерактивного підходу при викладанні навчальних дисциплін.
 3. Оновлення платформи дистанційного навчання для реалізації технології змішаного навчання.
 4. Створення електронних освітніх ресурсів як інноваційної форми навчально-виховного процесу.
 5. Навчання студентів працювати в умовах реформування української національної школи, самостійно поглиблювати знання через використання системи «Інтернет» та нових комп’ютерних технологій.
 6. Формування національно-патріотичної свідомості студента, національно-духовних орієнтирів та загальнолюдських цінностей особистості студента, здатності її до самостійності, самовдосконалення та професійної самореалізації, усвідомлення переваг здорового способу життя.

Склад комісії:

Моїсєєва І.М. – голова комісії, викладач іноземної мови, викладач вищої категорії, викладач-методист

Гордієнко І.М. – викладач української мови та літератури, викладач вищої категорії, викладач-методист

Гераськіна В.А. – викладач економічної теорії, викладач вищої категорії

Волошко О.А. – викладач математики та інформатики, викладач вищої категорії, викладач-методист

Копанишин Л.В. – викладач історії, викладач вищої категорії

Рубцова М.А. – викладач хімії та біохімії, викладач вищої категорії

Шабайдаш О.Л. – викладач безпеки життєдіяльності та охорони праці, викладач першої категорії

Мартова Ю.О. – викладач інформатики та інформаційних технологій, викладач першої категорії

Момотова О.О. – викладач фізики, математики  та географії, викладач першої категорії

Сітало Г.П. – викладач хімії та біології, спеціаліст

Моїсєєва В.С. – викладач іноземної мови зарубіжної та дитячої літератури, спеціаліст

КОМІСІЯ ОКРЕМИХ МЕТОДИК

Проблема: Впровадження сучасних педагогічних технологій та інноваційних методик навчання у формуванні професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в курсі вивчення предметів окремих методик.

Завдання:

 1. Застосування  медіа технологій в умовах змішаного навчання в курсі викладання спеціальних дисциплін.
 2. Особисто-зорієнтоване навчання – шлях формування професійної компетентності студентів.
 3. Використання інноваційних педагогічних технологій в курсі вивчення предметів окремих методик.
 4. Вплив сучасного підходу до контролю знань студентів на професійне становлення майбутнього фахівця.
 5. Формування готовності студентів до застосування актуальних технологій дошкільної освіти під час педагогічної практики.
 6. Розвиток творчого потенціалу студентів, формування національно-духовних цінностей, здатності до самостійності, самовдосконалення та професійної самореалізації.

Склад комісії:

Земська О.Л.     – Голова комісії, викладач методики розвитку мовлення і навчання дітей грамоті, викладач вищої категорії, викладач-методист

Коваленко О.В. – викладач   основ природознавства і методики ознайомлення дітей  з природою, викладач вищої категорії

Погорєлова Л.Д.  – викладач методики фізичного виховання, викладач вищої категорії, старший викладач

Білоус Л.В.  – викладач методики організації  образотворчої діяльності дітей, викладач вищої категорії

Герасимова О.М.  – викладач художньої працї, викладач першої категорії

Демидова О.О. – викладач ритміки та хореографії, викладач першої категорії

Осипова Т.В.  – викладач методики музичного виховання в закладах дошкільної освіти та методики фізичного виховання, викладач вищої категорії

Михайленко О.В.  – викладач співів та музичної  літератури, викладач першої категорії;Швець Є.О.  – викладач методики формування елементарних математичних уявлень, викладач першої категорії

КОМІСІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Проблема: Активне застосування викладачами ПЦК  інформаційного освітнього середовища,  інформаційно-комунікативних та медіа-освітніх технологій  у викладанні дисциплін як засобу забезпечення якості освіти майбутніх фахівців.

         Завдання реалізації проблеми

 1. Удосконалення медіа-освітньої бази дисциплін ПЦК.
 2. Створення і удосконалення електронних підручників, посібників, медіа тек викладачами ПЦК.
 3. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес викладання фахових дисциплін.
 4.  Розвиток креативу, творчості студентів шляхом  інтерактивного підходу при викладанні дисциплін ПЦК.
 5. Впровадження і реалізація ідей НУШ під час професійно-практичної підготовки студентів на заняттях з дисциплін ПЦК.
 6. Проведення викладачами ПЦК цілеспрямованої освітньої і поза аудиторної діяльності з формування національно-патріотичної свідомості студентів, національно-духовних орієнтирів та загальнолюдських цінностей, самовдосконалення та професійної самореалізації, усвідомлення переваг здорового способу життя.

Склад комісії:

Максименко О.В. –викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач педагогіки

Мащенко Н.Б. – викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач психології

Мартиненко Г.В. – викладач вищої категорії, викладач психології

Кравченко В.В. –  викладач вищої категорії, викладач теорії і методики фізичного виховання, фізичної культури

Баран М.М. – викладачі 1 категорії, викладач спортивних і рухливих ігор з методикою викладання, фізичної культури

Ноткін І.А.викладач 2 категорії, викладач плавання, фізичної культури; Копанишин М.Я.викладач 2 категорії, викладач методики викладання в спецмедгрупах, фізичної культури

КОМІСІЯ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ ТА ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Педагогічне кредо ПЦК:

«Від навчальної програми через сучасні освітні тренди – до конкурентоспроможного і творчого педагога»

Проблема, над якою працює ПЦК:

«Впровадження компетентнісного підходу та медіаосвітніх технологій в умовах удосконалення освітнього середовища в коледжі»

Шляхи реалізації проблеми:

Створення інноваційного, гуманістично-орієнтованого середовища в освітньому процесі.

Розвиток творчих, виконавських та інтелектуальних здібностей студентів через концертну і проектну діяльність.

Впровадження електронних освітніх ресурсів та сучасних засобів діагностики знань студентів.

Формування національної свідомості, соціальної активності, загальної культури майбутнього педагога-музиканта.

Становлення професійно компетентного фахівця.

Склад комісії:

Бабій Олена Василівна – голова комісії, викладач першої категорії, викладач хорового диригування, постановки голосу.

Бульбах Тамара Євгенівна – викладач вищої категорії, викладач хорового диригування, хорового класу та практики роботи з хором.

Грекович Тамара Павлівна – викладач-методист вищої категорії, викладач хорового диригування, хорового класу та практики роботи з хором, хорознавства та хорового аранжування, постановки голосу.

Мороз Ольга Миколаївна – спеціаліст, викладач постановки голосу.

Цапу Валентина Іванівна – старший викладач вищої категорії, викладач постановки голосу.

Чумакова Катерина Семенівна – викладач-методист вищої категорії, викладач постановки голосу.

Роббіна Лідія Іванівна – викладач-методист вищої категорії, викладач музично-теоретичних дисциплін (елементарна теорія музики, сольфеджіо, гармонія, світова музична література, аналіз музичних творів).

Врублевська Валентина Петрівна – спеціаліст, концертмейстер.

Ольярник Жанна Семенівна – концертмейстер першої категорії.Собко Вікторія Іванівна – концертмейстер вищої категорії.

КОМІСІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Педагогічне кредо ПЦК:

«Педагогічна майстерність – це крила для польоту в інноваційному просторі»

Проблема, над якою працює ПЦК:

«Формування фахових компетентностей майбутніх педагогів-музикантів в умовах впровадження сучасних педагогічних, інформаційно-комунікаційних  та медіа-технологій»

Шляхи реалізації проблеми:

Застосування  компетентнісного  підходу та  інноваційних технологій (в процесі викладання предметів циклу) з метою забезпечення  якісної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва закладу загальної середньої освіти  та музичного керівника закладів дошкільної освіти.

Диференціація та індивідуалізація змісту професійної підготовки студентів з урахуванням запитів суспільства та потреб ринку, індивідуальної освітньої траєкторії студентів.

Виховання прагнення до творчого саморозвитку, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні шляхом активізації пошукової, дослідницької діяльності.

Формування національно-патріотичної свідомості, духовної культури майбутнього педагога-музиканта як професійної якості його особистості..

Склад комісії:

Макогон Лариса Григорівна – голова комісії, викладач-методист вищої категорії, викладач основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, додаткового музичного інструменту (синтезатор).

Макашова Зінаїда Олексіївна – викладач вищої категорії, старший викладач, викладач основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, додаткового музичного інструменту (синтезатор).

Савінова Ірина Іванівна – завідувач музичним відділенням, викладач-методист вищої категорії, викладач основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, додаткового музичного інструменту (синтезатор).

Сердюк Ірина Геннадіївна – викладач вищої категорії, викладач основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, додаткового музичного інструменту (синтезатор).

Харківська Анжеліка Олександрівна – викладач першої категорії, викладач основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, додаткового музичного інструменту (синтезатор).

Чупіков Віктор Іванович – викладач першої категорії, викладач основного музичного інструменту (баян, акордеон), акомпанемент, додатковий музичний інструмент (сопілка, синтезатор).

ВИПУСКОВІ КОМІСІЇ

012 Дошкільна освіта

Голова комісії Земська Олена Леонідівна

014 Середня освіта (Фізична культура)

Голова комісії Максименко Олена Володимирівна

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Голова комісії Савінова Ірина Іванівна